Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Cena tepla

Kto stanovuje cenu tepla?

Cenu tepla stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe výrobcom predloženej kalkulácie tepla. Táto cena obsahuje len ekonomicky oprávnené náklady.

Čo tvorí cenu tepla?

Cena tepla pozostáva z troch základných zložiek:

Variabilná zložka ceny

Variabilná zložka sa na konečnej cene tepla podieľa 65 až 70-timi percentami a vstupujú do nej všetky nevyhnutné energetické vstupy ako je palivo (zemný plyn, elektrická energia), technologická voda a pod., t.j. náklady na priamy materiál.

Fixná zložka ceny

Fixná zložka zahŕňa v sebe náklady na odpisy, opravy a údržbu, náklady na rôzne zákonné povinnosti spojené s výrobou tepla, náklady na poistné, audit, služby, personálne náklady a aj kalkulovaný primeraný zisk spoločnosti v zmysle Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

DPH

K variabilnej a fixnej zložke sa ešte pripočítava zákonná DPH vo výške 20%.

Variabilná zložka sa v priebehu roka fakturuje podľa skutočne odobratého množstva tepla a fixná zložka podľa objednaného množstva tepla.

Pre dokumenty na stiahnutie s aktuálnymi cenovými rozhodnutiami spoločností skupiny STEFE 
KLIKNITE NA TENTO ODKAZ 
 

Prerozdelenie fixných nákladov na teplo a teplú vodu

Preplatok alebo nedoplatok závisí od porovnania reálnych hodnôt k výške mesačných zálohových faktúr. Vyúčtovanie závisí od skutočnej spotreby tepla (variabilná časť) a nákladov (fixná časť), ktoré sa prerozdeľujú medzi všetkých odberateľov podľa ich reálneho odberu. Tento systém prerozdelenia vyplýva zo zmluvy so zákazníkmi. Je to objektívny a spravodlivý spôsob prerozdelenia nákladov na základe nameraného množstva tepla. Fixná časť zahŕňa fixné náklady na nakupované teplo, investície do zefektívnenia technologických zariadení vo forme odpisov, opravy, údržby a pod.

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.