Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Chystáte sa rekonštruovať rozvody teplej vody?

Na čo by ste nemali zabudnúť aby ste predišli problémom, zbytočným výjazdom pracovníkov dispečingu a postupovali v súlade so zákonom o energetickej efektívnosti?

Dať vypracovať projektovú dokumentáciu

Niektoré bytové domy tento dôležitý krok podceňujú. Nedajú si vypracovať žiaden projekt a rekonštrukciu realizujú svojpomocne a neodborne. Alebo zadajú spracovanie projektantovi, ktorý nevykoná fyzickú obhliadku bytového domu a nedostane správne informácie o parametroch tepelnej siete. Dôsledok je nesprávna projektová dokumentácia a nesprávne nastavenie armatúr vyregulovania. Ak sa následne rieši reklamácia kvality dodávky teplej vody, postupuje sa podľa zmluvy o dodávke tepla, a tá obsahuje povinnosť odberateľa predložiť projektovú dokumentáciu na posúdenie.

Rekonštrukciu nechať realizovať spôsobilej firme

Pozor na firmy, ktoré práce realizujú bez projektovej dokumentácie. V prípade neodborného zásahu do vnútorného rozvodu odberateľa bez súhlasu a vyjadrenia dodávateľa k projektovej dokumentácii, tento nenesie zodpovednosť za následky takto vykonaných prác a nie je viazaný zmluvnými podmienkami.

Nezanedbať komunikáciu s dodávateľom tepla

Stáva sa, že odberateľ nekomunikuje s dodávateľom tepla počas realizácie obnovy. Pri neodborných zásahoch do odberného miesta dochádza mnohokrát k znefunkčneniu regulácie odberného miesta a poškodeniu zariadenia dodávateľa. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi najmenej 14 dní vopred (s výnimkou havárií), že na svojom odbernom zariadení bude vykonávať pravidelné opravy, údržbu a revízne práce.

Vykonať kontrolu funkčnosti diela

Po ukončení prác požiadať realizačnú firmu o skúšobnú prevádzku. Vykonať kontrolu teploty teplej vody u konečných spotrebiteľov. Požadovať, aby realizátor dielo protokolárne odovzdal. Informovať dodávateľa tepla o začiatku skúšobnej prevádzky. V tomto prípade môže dodávateľ na požiadanie odberateľa bezplatne inštalovať záznamník teploty teplej vody na účely kontroly funkcie odberného miesta.

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.