Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Hydraulické vyregulovanie

Hydraulické vyregulovanie systému ústredného kúrenia ÚK a teplej úžitkovej vody (TÚV) v budove, inštalácia alebo výmena a nastavenie regulačných prvkov.

Druhy produktov:

 • Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody (TÚV)
 • Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy UK
 • Kontrola vyregulovania, preregulovanie vykurovacej sústavy

O hydraulickom vyregulovaní

Hydraulické vyregulovanie systému je metóda rovnomerného rozloženia prietoku vody a dispozičného tlaku vo vykurovacom systéme, prípadne v systéme teplej vody. Jeho výsledkom má byť zefektívnenie sústav a požadovaný komfort pre odberateľa. Hydraulickým vyregulovaním sa rozumie zmapovanie sústavy, prepočítanie skutočných potrieb, s následným osadením a nastavením regulačných prvkov. Pre systém ÚK sa štandardne jedná o regulačné ventily s termostatickými hlavicami osadenými na vykurovacích telesách, ďalej o „stúpačkové“ ventily – osadené v spodnej časti jednotlivých vetiev, prípadne  o osadenie regulátora diferenčného tlaku na vstupe do objektu. V  systéme TV sú to regulačné ventily osadené na pätách jednotlivých vetiev rozvodu. Tieto môžu mať zároveň uzatváraciu, regulačnú a vypúšťaciu funkciu. Po namontovaní a nastavení jednotlivých regulačných prvkov podľa výpočtu hydraulického vyregulovania budú dosahované ustálené podmienky, ktoré zodpovedajú skutočným potrebám vo všetkých bodoch sústavy.

Prečo vyregulovať systém? Aké problémy vám môže vyregulovanie vyriešiť?

Nevyregulovaný systém ÚK môže mať za následok nasledovné problémy v bytovom dome resp. objekte:

 • nerovnomerné vykurovanie
 • nedokurovanie
 • nežiaducu hlučnosť prvkov sústavy

Nevyregulovaný systém TÚV môže mať za následok:

 • nerovnomernú teplotu teplej vody v rámci bytového domu na jednotlivých odberných miestach, pričom cena za meter kubický odobratej teplej vody je rovnaká
 • dlhé odpúšťanie z kohútika, až kým začne tiecť teplá voda

Nanovo nastaviť systém je potrebné aj po výraznej obnove budovy. Aj v prípadoch, kde už bolo vykonané hydraulické vyregulovanie ÚK a následne boli zrealizované úsporné opatrenia, ktoré majú vplyv na spotrebu tepla (napr. výmena okien, zateplenie budovy), je potrebné dodatočné prepočítanie a hydraulické nastavenie regulačných prvkov, aby bola dosiahnutá efektívnosť spotreby energií.

Aktivity v rámci produktu:
• Analýza skutkového stavu (zmapovanie objektu, vnútorných rozvodov ÚK a TÚV, vykurovacích telies - radiátorov)
• Spracovanie projektu
• Realizácia vyregulovania rozvodov ÚK a TÚV
• Výmena a inštalácia regulačných prvkov
• Vybavenie vykurovacích telies termostatickými ventilmi a regulačnými hlavicami
• Protokol s odporúčaniami

Čo získate hydraulickým vyregulovaním, výmenou a izoláciou vnútorných rozvodov:
• Kvalitnú a efektívnu dodávku tepla a teplej vody o každého bytu resp. miestnosti
• Elimináciu únikov tepla cez vnútorné rozvody, zníženie cirkulačných strát
• Úsporu tepelnej energie a zníženie mernej spotreby tepla ÚK a TÚV

Komu je produkt určený
Bytovým domom
Štátnej správe, samospráve
Podnikovej sfére a tretiemu sektoru
Školám
Administratívnym budovám
Ubytovacím zariadeniam a hotelom
Všetkým, ktorí chcú zefektívniť dodávku tepla vo svojej budove a dosiahnuť úsporu tepelnej energie.

Zákonná povinnosť:
321/2014 – zákon o energetickej efektívnosti „ presné znenie“

 • § 11
  Spotreba energie v budovách
  (1) Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody je povinný
  a) zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove,
  b) vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči, v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných
  miestnostiach s dlhodobým pobytom osôb,52)
  c) zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody,
  d) vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou okrem ( ods.7)
 • §11, ods.7)
  (7) Povinnosť podľa odseku 1 písm. d) sa nevzťahuje na rozvody tepla alebo rozvody teplej vody, ak
  a) sú v projektovej dokumentácii rozvody tepla určené na vykurovanie priestoru alebo na temperovanie priestoru,
  b) je obmedzená funkčnosť armatúr,
  c) je potrebné dochladiť teplonosnú látku pod určenú teplotu alebo
  d) sa preukáže energetickým auditom, že vybaviť rozvody tepla alebo rozvody teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou nie je technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne.
 • 555 / 2005  o energetickej hospodárnosti budov
  (2) Vlastník existujúcej budovy je povinný
  a) zabezpečiť pravidelnú kontrolu klimatizačného systému a kotla umiestneného v budove,
  b) zabezpečiť po významnej obnove budovy reguláciu zásobovania teplom,
  c) zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo do energetického vybavenia,
  d) umiestniť energetický štítok v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým užívateľom.

Prečo STEFE?

 • Dlhoročné skúsenosti v oblasti energetiky
 • Skúsený tím zamestnancov
 • Flexibilita a spoľahlivosť
 • Moderné technické vybavenie
 • Operatívne zásahy

Dokument na stiahnutie

Referencie:

STEFE Zvolen, s.r.o.
Hydraulické vyregulovanie, výmena ležatých rozvodov TÚV a ÚK
Bytový dom v Kremnici
Viac informácií: http://www.stefe.sk/clanok/obnova-vnutornych-rozvodov-a-vyregulovanie/570

STEFE Martin, a.s.
Hydraulické vyregulovanie
20 bytových domov v Martine
Viac informácií: http://www.stefe.sk/clanok/hydraulicke-vyregulovanie-tuv/563

STEFE Banská Bystrica, a.s.
Hydraulické vyregulovanie
Bytové domy v Banskej Bystrici

STEFE Rožňava, s.r.o.
Hydraulické vyregulovanie
Základná umelecká škola v Rožňave

Produkt - Hydraulické vyregulovanie

Máte záujem o produkt, chcete viac informácií? Pošlite nám nezáväznú objednávku. Náš pracovník Vás bude kontaktovať v pracovných dňoch do 24 hodín od zaregistrovania údajov.

?
?
?
?
podmienkami

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.