Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Legislatíva

LEGISLATÍVA, KTORÁ PLATÍ V TEPELNEJ ENERGETIKE:

 • Zákon č. 142/2000 Z. z. Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška č. 152/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa
 • Vyhláška č. 328/2005 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov
 • Vyhláška č. 630/2005 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla
 • Vyhláška č. 283/2010 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška č.219/2011 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
 • Vyhláška č. 347/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii a zoznam dokumentov, ktoré sa k návrhu dokladajú
 • Vyhláška č. 282/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody
 • Zákon č. 197/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
 • Vyhláška č. 277/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla
 • Vyhláška č. 271/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete
 • Vyhláška č. 270/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike
 • Vyhláška č. 269/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového
 • Zákon č. 136/2010 Z. z. Zákon o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška č.428/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti a energetickej náročnosti
 • Zákon č. 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike
 • Zákon č. 321/2014 Z. z. Zákon o energetickej efektívnosti

Doležité zákony, vyhlášky a výnosy nájdete v plnom znení na webovej stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví: http://www.urso.gov.sk/ v záložke LEGISLATÍVA

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.