Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Ochrana osobných údajov - súťaž

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov účasťou v súťaži a v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti STEFE SK, a.s. so sídlom Na Troskách 26, 974 05 Banská Bystrica, IČO:31 630 278 (ďalej len STEFE). STEFE bude spracúvať osobné údaje za účelom zabezpečenia priebehu súťaže, odovzdania prípadnej výhry a v prípade, ak sa účastník súťaže stane výhercom, zverejnenia jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, miesto bydliska a údaje o výhre na webovom sídle spoločnosti STEFE a v časopise Teplo v meste. Beriete na vedomie, že osobné údaje účastníkov súťaže za účelom zabezpečenia priebehu súťaže, odovzdania prípadnej výhry môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté spoločnostiam v rámci skupiny STEFE. Beriete na vedomie, že osobné údaje účastníkov súťaže môžu byť sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu. Po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje účastníkov súťaže, ktorí nevyhrali, bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s odovzdaním cien obsahujúce osobné údaje výhercov súťaže podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je STEFE povinný uchovávať 10 rokov od ukončenia súťaže. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola súťaž ukončená. Po tejto lehote budú osobné údaje výhercov súťaže bezodkladne zlikvidované. Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.