Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Činnosti v rámci TEPLA

Činnosti, ktoré realizujeme pri výrobe a distribúcii tepla na vykurovanie a teplú úžitkovú vodu.

Hlavným produktom našej činnosti je výroba a distribúcia tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody konečnému zákazníkovi.

V rámci výroby a distribúcie tepla prevádzkujeme tepelno–technické zariadenia, čo vyžaduje pri plnení zákonných povinností, nasledovné vysoko kvalifikované činnosti:

 • pravidelná kontrola technologických zariadení a tepelnej siete
 • preventívna údržba technologický objektov a tepelnej siete
 • plánovanie opráv a údržby technologických zariadení objektov a ich  realizácia
 • povinné metrologické overovanie meračov tepla – sledovanie platnosti overenia, demontáž, ciachovanie, spätná montáž a ich zaplombovanie ,
 • nákup komponentov – čerpadiel, armatúr, meračov a ostatných technologických zariadení
 • zabezpečenie odborných technických prehliadok zariadení (revízií)
 • zabezpečenie atestov prevádzkovaných technologických zariadení

Všetky naše technologické objekty sú prostredníctvom dispečerského pracoviska nepretržite monitorované 24 hodín, počas celého roka.

Dispečerské riadenie zabezpečuje spoľahlivosť dodávky tepla pre zákazníkov v týchto oblastiach:

 • spoľahlivá a nepretržitá dodávka tepla odberateľom
 • sledovanie a diagnostika prevádzkových hodnôt tepelnej sústavy
 • realizácia opatrení a potrebných nastavení v mieste odberu tepla
 • poruchová služba a príjem sťažností
 • diagnostika porúch technologických zariadení
 • zabezpečenie odstránenia prípadných porúch
 • konzultácie s odborným technikom
 • priebežný monitoring porúch, opráv a odstávok až do momentu ich odstránenia
 • komunikácia s konečným zákazníkom o poruchách, plánovaných odstávkach a realizovaných opravách
 • príjem sťažností, reklamácií od konečného zákazníka

Spoľahlivosť dodávky tepla zabezpečujeme aj modernizáciou zariadení a technologických celkov - kotolní, výmenníkových staníc a potrubných rozvodov.

 • Ich realizáciu zabezpečujeme spoľahlivými dodávateľmi, s podporou vlastných odborných pracovníkov a nášho systém projektového manažmentu. 

Investičné projekty vlastných zariadení a tepelných rozvodov zahŕňajú procesy:

 • príprava investičných zámerov, technických štúdií, štúdií uskutočniteľnosti
 • spracovanie investičných projektov – pri veľkých projektoch postupujú spoločnosti podľa metodiky projektového riadenia
 • usmerňovanie a koordinácia pri tvorbe projekčných návrhov
 • výber dodávateľov
 • realizácia investícií v zmysle projektového riadenia a zákonných povinností
 • prebratie a kolaudácia investícií, splnenie zákonných povinností
 • ukončenie a zhodnotenie investície

Energetický manažment dôležitým krokom pre efektívne fungovanie výroby a distribúcie tepla, TUV je aktívne riadenie energií, ktoré sú v našej skupine podporené informačným technológiami.

Nevyhnutou súčasťou energetického manažmentu sú činnosti:

 • tvorba a sledovanie harmonogramu odčítavania meračov
 • odpočet meračov
 • vyhodnotenie nameraných hodnôt, spotrieb
 • spracovanie odberateľských faktúr za teplo, TUV a elektrickú energiu vo vlastnom informačnom systéme
 • ročné vyúčtovanie tepla (fixných a variabilných nákladov TUV,UK)
 • sledovanie a evidencia zmlúv vo vlastnom IS
 • výber dodávateľa energií, vyjednanie zmluvných podmienok
 • uzatváranie zmlúv o odberateľmi tepla a TUV

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.