Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Zatepľovanie

Zatepľovanie - správna cesta k lepšiemu bývaniu a úsporám energie

Veľká väčšina bytových domov bola postavená v období, keď sa na spotrebu energie nekládol skoro žiadny dôraz. Odvtedy sa však veľa zmenilo a zvlášť v dnešnej dobe platí, že najlacnejšia energia je tá, ktorú nemusíme vyrobiť, teda ušetrená.

PROJEKT

Prvým krokom pri obnove bytového domu je projekt, ktorý budete potrebovať aj kvôli stavebnému povoleniu. Naša rada znie: zverte projekt profesionálom s oprávnením pre projektovanie. Cena by pritom nemala byť rozhodujúcim faktorom. Výsledkom môže byť neúplný projekt, na základe ktorého neviete vybaviť stavebné povolenie. Zlý projekt môže predražiť stavbu aj o niekoľko desiatok percent.

Súčasťou projektu musí byť:

 • Energetický certifikát – aby správca a vlastníci vedeli, koľko v budúcnosti ušetria na energiách.
 • Orientačný rozpočet – väčšinou niekoľko stotisíc eur – podľa priorít a finančných možností.
 • Model na prefinancovanie – odporúčame nechať si vypracovať viac variant možného financovania. Podľa toho si potom môžete nastaviť tvorbu fondu opráv, resp. jednorázovo združiť finančné prostriedky alebo upraviť rozsah obnovy bytového domu. Do modelu financovania je možné zapojiť aj budúceho zhotoviteľa stavby.

VÝBER ZHOTOVITEĽA

S projektom obnovy je možné pristúpiť k výberu zhotoviteľa. Dôraz treba klásť na nasledovné kritériá:

 • špecifikácia prác a dodávok s výkazom,
 • projektová dokumentácia k nahliadnutiu,
 • obhliadka objektu,
 • referencie minimálne za posledné 3 roky z podobných stavieb – odporúčame osobne si overiť kvalitu prác ukončených a rozpracovaných zákaziek,
 • cena – je veľmi dôležitá, ale nemala by byť rozhodujúca. Trvajte na tom, aby jednotkové ceny počas výstavby boli nemenné. Platí zásada: pevné jednotkové ceny a rozsah prác je kedykoľvek kontrolovateľný,
 • platobné podmienky a finančná stabilita – pozor, žiadna záloha a platby len za riadne vykonané práce! Dôležitým bodom je zádržné (napr. 5%) na dobu do odstránenia chýb a nedorobkov,
 • licencia a Osvedčenie TSÚS na zatepľovací systém, vydávaná TSÚS ako nezávislou právnickou osobou, ktorá osvedčuje, že firma má predpoklady vykonávať zatepľovanie fasád,
 • technické a personálne zázemie - firmy, ktoré sa profesionálne zaoberajú zatepľovaním majú zväčša vlastné náradie a tiež montážne lávky nevyhnutné na zateplenie panelových domov (od štyroch podlaží vyššie). Pre realizáciu prác z lávok musí mať firma oprávnenie a zaškolenie na ich montáž a obsluhu. Optimálne je ak má firma dlhodobo stabilizovaných odborne školených pracovníkov,
 • lehota výstavby a komplexnosť dodávky – obnova bytového domu znamená dočasné  obmedzenie pre jeho obyvateľov, preto by mala byť čo najkratšia. Práce súvisiace so zateplením (klampiarske práce, sanácia balkónov a lodžií a pod.) by mal zabezpečovať ten istý dodávateľ, aby sa záruka vzťahovala len na jedného dodávateľa,
 • záruka – mala by byť zaradená medzi podmienky uzavretia zmluvy o dielo. Obvykle je to päť rokov.

Osvedčený postup pri realizácii diela - NAŠE TIPY

Určiť technický dozor, odborne spôsobilý vykonávať túto činnosť. Dôležité je, aby to bol jeden človek a nie skupina ľudí.

Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi a zadefinovať ho. Potrebné je zdokumentovanie východiskového stavu a požiadať o záber verejného priestranstva.

Viesť stavebný denník, ktorý vyplýva zo zákona.  

Uhrádzať faktúry len za vykonané práce.

Trvať na protokolárnom odovzdaní diela so všetkými certifikátmi a uvedenou zárukou.

Zádržnú čiastku uhradiť až po odstránení všetkých chýb a nedostatkov.

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.