Vážení odberatelia,


na základe § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že z dôvodu prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla zo strany Martinskej teplárenskej, a.s., bude prerušená dodávka tepla a TÚV v zmysle nasledovného harmonogramu:

piatok       23. 8. 2019  o  0000 hod.      - začiatok prerušenia dodávky tepla,                                                                                 
pondelok  26. 8. 2019 do
  2400 hod.       - nábeh horúcovodov a postupné obnovenie dodávky tepla.

Žiadame odberateľov tepla, aby informovali konečných spotrebiteľov (užívateľov bytov, nájomcov a pod.) o prerušení dodávok TÚV miestne obvyklým spôsobom.

V prípade, ak v priebehu dňa 27. 8. 2019 nedôjde k obnoveniu dodávky teplej úžitkovej vody, nahláste poruchu nepretržitej službe na dispečingu STEFE Martin, a.s., na telefónnom čísle: 043/3220 420.