Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Ochrana osobných údajov

Kontakty na zodpovedné osoby za ochranu osobných údajov v skupine spoločností STEFE:

STEFE SK, a.s.

ochranaudajov@stefe.sk

+421 48 3220 129

STEFE Rožňava, s.r.o.

ochranaudajov.roznava@stefe.sk

+421 58 4880 484

STEFE THS, s.r.o.

ochranaudajov.revuca@stefe.sk

+421 58 4424 178

STEFE Trnava, s.r.o.

ochranaudajov@stefetrnava.sk

 

STEFE Zvolen, s.r.o.

ochranaudajov.zvolen@stefe.sk

+421 45 5248 609

STEFE Martin, a.s.

ochranaudajov.martin@stefe.sk

+421 43 4010 407

STEFE Banská Bystrica, a.s.

ochranaudajov.banskabystrica@stefe.sk

+421 48 3220 201

STEFE ECB, s.r.o.

ochranaudajov.ecb@stefe.sk

+421 48 3220 156

STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.

ochranaudajov.rimavskasobota@stefe.sk

+421 47 5631 172

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ MARKETING

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ ZAMESTNANCI

Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby  podľa čl. 13 GDPR

Vážený obchodný partner,

riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej GDPR) a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najprehľadnejšie a praktické.

  1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom je jedna zo spoločností patriacich do skupiny STEFE, kontakty a identifikačné údaje spoločností nájdete priamo po kliknutí na príslušnú spoločnosť, s ktorou máte uzatvorený zmluvný vzťah. Každá spoločnosť má zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov, a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť. Kontaktné údaje zodpovedných osôb sú uverejnené pri príslušnej spoločnosti, s ktorou máte uzatvorený zmluvný vzťah.

  1. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aké účely?

Vaše osobné údaje (ak ste fyzická osoba) alebo osobné údaje osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby, alebo osobné údaje kontaktných osôb na vašej strane ste nám poskytli, resp. poskytnete pri uzatvorení obchodného vzťahu formou zmluvy alebo objednávky. Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe  uzatvorenej zmluvy v znení príslušných predpisov a zmluvných dojednaní, pričom ich rozsah môže byť upravený rôznymi predpismi (ako napr. zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ai).

Vaše osobné údaje ďalej spracúvame pre účely uzatvorenia zmluvy, evidencie zmluvných strán a obchodných kontraktov, identifikácie fyzických osôb, správy zmluvy alebo pre rokovania o uzatvorení alebo o zmene zmluvy uskutočnené na návrh dotknutej osoby. V takom prípade sú spracovávané osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o poradenskú činnosť súvisiacu s obchodnou činnosťou, rokovania o zmluvnom vzťahu a uzatváranie odberateľských a dodávateľských zmlúv, zabezpečenie, správu predmetu plnenia, riešenie reklamácií, poskytovanie plnenia zo zmlúv a fakturáciu.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu. Vaše osobné údaje spracúvame ďalej aj pre účely marketingu, pokiaľ od Vás máme udelený dobrovoľný súhlas alebo sa ich spracúvanie zakladá na našom oprávnenom záujme (propagácia spoločnosti).  Následky neposkytnutia údajov môžu byť rôzne a to v závislosti od ich rozsahu alebo nevyhnutnosti. Napríklad ak nám neposkytnete osobné údaje kontaktnej osoby v zmluvných veciach na vašej strane nie je to žiadnou prekážkou uzatvorenia zmluvného vzťahu – neposkytnutie týchto údajov možno len sťaží komunikáciu medzi zmluvnými stranami. Iný príklad: neposkytnutie rodného čísla, ktoré k uzatvoreniu zmluvy vyžaduje katastrálny zákon alebo zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti môže viesť k chýbajúcej podstatnej náležitosti zmluvy a z toho dôvodu buď k jej neplatnosti, alebo k odmietnutiu uzavrieť takúto zmluvu alebo k uloženiu pokuty príslušným orgánom, čoho sa chce prevádzkovateľ v každom prípade vyvarovať.

  1. Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Za účelom dosiahnutia účelu spracovania Vašich osobných údajov sa môže stať nevyhnutným, že Vaše osobné údaje poskytneme v medziach nášho zmluvného vzťahu nasledovným príjemcom alebo kategórii príjemcov osobných údajov: daňový úrad, exekútorský úrad, súd, orgány činné v trestnom konaní, spoločnosti v skupine STEFE so sídlom na území Slovenskej republiky, advokátske kancelárie, audítorské spoločnosti a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre spoločnosti skupiny.

Všetky subjekty alebo ich zamestnanci sú zmluvne alebo zákonne zaviazaní k náležitému dodržiavaniu predpisov o ochrane osobných údajov a mlčanlivosťou a Vaše osobné údaje potrebujú pre plnenie zmluvných, zákonných alebo kontrolných povinností.

  1. Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení Vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme Vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb a v interných predpisoch o správe registratúrnych záznamov.

  1. Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa informovať aké údaje o Vás spracovávame. Ďalej máte právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na výmaz, na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a právo na prenositeľnosť osobných údajov a právo namietať proti spracovaniu osobných údajov. Tieto práva môžete uplatniť písomným listom adresovaným do sídla príslušnej spoločnosti, s ktorou máte uzatvorený zmluvný vzťah, alebo prostredníctvom e-mailu adresovaným zodpovednej osobe na mailovú adresu uvedenú pri príslušnej spoločnosti, s ktorou máte uzatvorený zmluvný vzťah.

Ak sa domnievate, že napriek našej zákonnej povinnosti spracovávať Vaše osobné údaje dochádza k neoprávnenému spracovávaniu Vašich osobných údajov, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania. Bližší postup je upravený v § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. a na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.

Na záver chceme podotknúť, že aj Vy aj naša spoločnosť sme povinní udržiavať osobné údaje aktuálne a preto Vás žiadame, aby ste nás vždy bezodkladne informovali o akejkoľvek zmene Vašich údajov. Cieľom spoločností skupiny STEFE je spracovávať Vaše osobné údaje transparentne a spravodlivo a postupovať vždy v súlade s predpismi, čo sa snažíme dosiahnuť aj splnením tejto informačnej povinnosti voči Vám. V prípade akýchkoľvek otázok a uplatnenia práv sa môžete kedykoľvek s dôverou obrátiť na zodpovednú osobu.

 

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.